GPUPI v3.3 - 32B
34sec 583ms
世界纪录日期 五月 30
586
提交
23
本月提交
4
本周提交

超频记录

排名榜依据显卡数量进行分类排名,请确认在GPUPI v3.3 - 32B中你使用了几张显卡进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
GPUPI v3.3 - 32B - 1x GPU Puerto Rico 2min 8sec 303ms 排名
GPUPI v3.3 - 32B - 2x GPU Poland 1min 12sec 783ms 排名
GPUPI v3.3 - 32B - 3x GPU Poland 49sec 301ms 排名
GPUPI v3.3 - 32B - 4x GPU Poland 45sec 51ms 排名
GPUPI v3.3 - 32B - 5x GPU 2min 59sec 915ms 排名
GPUPI v3.3 - 32B - 8x GPU Czech Republic 34sec 583ms 排名

GPUPI v3.3 - 32B 世界纪录历史