y-cruncher - Pi-5b
22sec 466ms
世界纪录日期 2月 15
1221
提交
109
本月提交
16
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在y-cruncher - Pi-5b中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 1x CPU Australia3h 18min 16sec 548ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 2x CPU France8min 22sec 28ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 3x CPU Ukraine1h 42min 14sec 293ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 4x CPU Poland3min 13sec 354ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 6x CPU United States2min 1sec 340ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 8x CPU United States1min 28sec 44ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 10x CPU United States2min 20sec 826ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 12x CPU Australia1min 22sec 125ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 14x CPU Germany1min 47sec 423ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 16x CPU Bulgaria1min 10sec 932ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 18x CPU United States1min 34sec 182ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 20x CPU United States1min 6sec 931ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 24x CPU United States41sec 481ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 26x CPU Italy2min 40sec 139ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 28x CPU United States57sec 597ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 32x CPU United States1min 23sec 4ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 36x CPU United States34sec 73ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 40x CPU 8min 15sec 156ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 44x CPU Germany2min 16sec 595ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 48x CPU Ukraine47sec 463ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 56x CPU United States26sec 507ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 60x CPU Hungary1min 0sec 500ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 64x CPU Korea (republic)32sec 713ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 96x CPU United States22sec 466ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 112x CPU United States1min 28sec 344ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 128x CPU United States24sec 915ms Rankings
y-cruncher - Pi-5b - 256x CPU United States27sec 64ms Rankings

y-cruncher - Pi-5b 世界纪录历史