y-cruncher - Pi-2.5b
9sec 838ms
世界纪录日期 2月 15
7450
提交
199
本月提交
38
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在y-cruncher - Pi-2.5b中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 1x CPU United States1h 10min 55sec 877ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 2x CPU Germany2min 48sec 224ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 3x CPU 26min 43sec 413ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 4x CPU Russian Federation1min 21sec 61ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 5x CPU Ukraine18min 26sec 58ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 6x CPU Germany48sec 586ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 8x CPU United States39sec 966ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 10x CPU United States1min 2sec 647ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 12x CPU Netherlands37sec 129ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 14x CPU Germany47sec 885ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 15x CPU United States4min 53sec 474ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 16x CPU Bulgaria32sec 601ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 18x CPU United States40sec 499ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 20x CPU United States29sec 705ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 22x CPU 1min 27sec 751ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 24x CPU United States19sec 529ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 26x CPU Italy1min 25sec 457ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 28x CPU United Kingdom25sec 122ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 30x CPU United States2min 46sec 838ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 32x CPU United States32sec 819ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 36x CPU United States15sec 932ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 40x CPU Russian Federation36sec 404ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 44x CPU Germany54sec 909ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 45x CPU United States9min 27sec 886ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 48x CPU Ukraine23sec 8ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 56x CPU Korea (republic)12sec 350ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 60x CPU Hungary25sec 987ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 64x CPU Korea (republic)15sec 534ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 72x CPU 58sec 690ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 96x CPU United States9sec 838ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 112x CPU United States20sec 713ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 128x CPU United States11sec 462ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 192x CPU China15sec 597ms Rankings
y-cruncher - Pi-2.5b - 256x CPU United States15sec 490ms Rankings

y-cruncher - Pi-2.5b 世界纪录历史