y-cruncher - Pi-1b
8sec 550ms
世界纪录日期 十月 7
3695
提交
201
本月提交
26
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在y-cruncher - Pi-1b中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
y-cruncher - Pi-1b - 1x CPU Greece 19min 10sec 442ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 2x CPU Austria 1min 42sec 246ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 3x CPU Italy 6min 28sec 823ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 4x CPU Korea (republic) 52sec 270ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 5x CPU United Kingdom 4min 24sec 273ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 6x CPU France 30sec 358ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 8x CPU United States 22sec 610ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 10x CPU United States 21sec 33ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 12x CPU United States 17sec 272ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 14x CPU United States 16sec 887ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 16x CPU United States 15sec 820ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 18x CPU United States 14sec 146ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 20x CPU Ukraine 26sec 63ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 22x CPU 31sec 496ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 24x CPU 15sec 219ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 26x CPU Australia 22sec 813ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 28x CPU Japan 10sec 769ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 32x CPU United States 12sec 932ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 36x CPU 17sec 951ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 40x CPU Russian Federation 13sec 496ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 44x CPU 23sec 325ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 48x CPU China 13sec 125ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 56x CPU China 53sec 385ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 64x CPU United States 12sec 725ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 72x CPU 23sec 0ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 96x CPU 15sec 581ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 112x CPU United States 8sec 550ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 128x CPU United States 12sec 599ms 排名

y-cruncher - Pi-1b 世界纪录历史