y-cruncher - Pi-1b
8sec 550ms
世界纪录日期 十月 7
6714
提交
304
本月提交
77
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在y-cruncher - Pi-1b中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
y-cruncher - Pi-1b - 1x CPU 18min 30sec 894ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 2x CPU 58sec 943ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 3x CPU Italy 6min 28sec 823ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 4x CPU 30sec 629ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 5x CPU 4min 24sec 273ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 6x CPU Germany 19sec 935ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 8x CPU Greece 15sec 749ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 10x CPU United States 21sec 33ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 12x CPU United States 17sec 272ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 14x CPU United States 16sec 887ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 15x CPU United States 1min 45sec 216ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 16x CPU United States 14sec 811ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 18x CPU United States 14sec 146ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 20x CPU Ukraine 26sec 63ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 22x CPU 31sec 496ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 24x CPU 15sec 219ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 26x CPU Australia 22sec 813ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 28x CPU 10sec 613ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 30x CPU United States 1min 0sec 606ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 32x CPU United States 12sec 782ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 36x CPU 17sec 951ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 40x CPU Russian Federation 13sec 496ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 44x CPU 23sec 325ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 45x CPU United States 3min 22sec 92ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 48x CPU China 13sec 125ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 56x CPU United States 16sec 125ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 60x CPU United States 37sec 435ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 64x CPU United States 10sec 848ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 72x CPU 23sec 0ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 96x CPU 15sec 581ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 112x CPU United States 8sec 550ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 128x CPU United States 12sec 599ms 排名

y-cruncher - Pi-1b 世界纪录历史