y-cruncher - Pi-10b
1min 56sec 397ms
世界纪录日期 十二月 2
175
提交
12
本月提交
6
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在y-cruncher - Pi-10b中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 1x CPU Netherlands 9h 28min 19sec 416ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 2x CPU United Kingdom 32min 10sec 453ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 4x CPU Germany 18min 52sec 721ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 6x CPU United Kingdom 9min 7sec 569ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 8x CPU United States 9min 32sec 192ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 10x CPU United States 8min 51sec 111ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 12x CPU United Kingdom 5min 50sec 295ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 14x CPU United States 5min 24sec 197ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 16x CPU Australia 8min 54sec 452ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 18x CPU Japan 3min 48sec 224ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 20x CPU Belarus 16min 17sec 950ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 22x CPU 10min 21sec 638ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 24x CPU Hong Kong 8min 18sec 381ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 28x CPU Japan 2min 38sec 695ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 32x CPU France 4min 47sec 608ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 36x CPU Russian Federation 8min 28sec 411ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 40x CPU Germany 17min 27sec 670ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 44x CPU United States 7min 23sec 945ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 48x CPU United States 4min 5sec 328ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 56x CPU 2min 54sec 831ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 64x CPU United States 2min 38sec 844ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 128x CPU United States 1min 56sec 397ms 排名

y-cruncher - Pi-10b 世界纪录历史