y-cruncher - Pi-10b
1min 56sec 397ms
世界纪录日期 十二月 2
379
提交
12
本月提交
1
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在y-cruncher - Pi-10b中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 1x CPU United States 8h 22min 42sec 398ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 2x CPU Japan 31min 25sec 979ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 3x CPU United States 2h 50min 16sec 284ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 4x CPU United States 13min 32sec 969ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 5x CPU United States 1h 32min 21sec 139ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 6x CPU United States 8min 32sec 881ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 8x CPU United States 6min 1sec 249ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 10x CPU United States 5min 55sec 321ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 12x CPU France 4min 32sec 24ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 14x CPU 5min 23sec 682ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 16x CPU Italy 4min 31sec 647ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 18x CPU United States 3min 16sec 163ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 20x CPU Ukraine 5min 19sec 563ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 22x CPU India 10min 23sec 634ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 24x CPU Canada 3min 32sec 102ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 28x CPU Japan 2min 24sec 657ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 32x CPU United States 3min 1sec 589ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 36x CPU France 3min 19sec 591ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 40x CPU Russian Federation 2min 49sec 46ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 44x CPU United States 7min 23sec 945ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 48x CPU China 2min 33sec 9ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 64x CPU United States 2min 38sec 844ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 72x CPU 4min 17sec 388ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 128x CPU United States 1min 56sec 397ms 排名

y-cruncher - Pi-10b 世界纪录历史