y-cruncher - Pi-10b
1min 56sec 397ms
世界纪录日期 十二月 2
251
提交
5
本月提交
3
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在y-cruncher - Pi-10b中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 1x CPU United States 8h 22min 42sec 398ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 2x CPU United Kingdom 32min 10sec 453ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 3x CPU United States 2h 50min 16sec 284ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 4x CPU United Kingdom 17min 12sec 715ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 5x CPU United States 1h 32min 21sec 139ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 6x CPU United Kingdom 9min 7sec 569ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 8x CPU United States 6min 21sec 706ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 10x CPU United States 8min 51sec 111ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 12x CPU United Kingdom 5min 35sec 499ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 14x CPU 5min 23sec 682ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 16x CPU Italy 4min 31sec 647ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 18x CPU Japan 3min 33sec 283ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 20x CPU Ukraine 10min 13sec 969ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 22x CPU India 10min 23sec 634ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 24x CPU United Kingdom 3min 38sec 502ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 28x CPU Japan 2min 25sec 862ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 32x CPU United States 3min 1sec 589ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 36x CPU France 3min 19sec 591ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 40x CPU Germany 17min 27sec 670ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 44x CPU United States 7min 23sec 945ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 48x CPU China 2min 33sec 9ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 64x CPU United States 2min 38sec 844ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 128x CPU United States 1min 56sec 397ms 排名

y-cruncher - Pi-10b 世界纪录历史