y-cruncher - Pi-10b
51sec 894ms
世界纪录日期 2月 15
1296
提交
34
本月提交
8
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在y-cruncher - Pi-10b中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 1x CPU United States6h 1min 13sec 66ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 2x CPU Ukraine20min 26sec 473ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 3x CPU China2h 47min 32sec 495ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 4x CPU Japan9min 44sec 110ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 5x CPU United States1h 32min 21sec 139ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 6x CPU United States4min 39sec 25ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 8x CPU United States3min 34sec 385ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 10x CPU United States5min 28sec 327ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 12x CPU United States3min 0sec 562ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 14x CPU Germany3min 53sec 747ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 15x CPU United States22min 32sec 716ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 16x CPU United States2min 39sec 328ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 18x CPU United States3min 16sec 163ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 20x CPU United States2min 53sec 430ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 22x CPU Italy7min 45sec 328ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 24x CPU United States1min 30sec 881ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 26x CPU Italy5min 47sec 120ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 28x CPU United States2min 2sec 732ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 30x CPU United States13min 37sec 384ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 32x CPU United States2min 30sec 300ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 36x CPU United States1min 15sec 285ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 40x CPU Russian Federation2min 49sec 46ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 44x CPU Germany4min 17sec 382ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 45x CPU United States11min 21sec 300ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 48x CPU Ukraine1min 39sec 176ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 56x CPU United States57sec 561ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 60x CPU Hungary2min 53sec 360ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 64x CPU Belgium1min 24sec 172ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 72x CPU 4min 17sec 388ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 96x CPU United States51sec 894ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 112x CPU United States1min 27sec 274ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 128x CPU United States54sec 205ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 192x CPU China56sec 89ms Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 256x CPU United States52sec 211ms Rankings

y-cruncher - Pi-10b 世界纪录历史