GPUPI v3.3 for CPU - 1B
24sec 362ms
世界纪录日期 五月 14
1375
提交
35
本月提交
7
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在GPUPI v3.3 for CPU - 1B中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 1x CPU Ukraine 1h 14min 52sec 498ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 2x CPU Chile 6min 23sec 869ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 3x CPU Czech Republic 25min 7sec 875ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 4x CPU United States 3min 14sec 278ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 5x CPU United States 16min 12sec 339ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 6x CPU Japan 2min 0sec 954ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 8x CPU Korea (republic) 1min 29sec 851ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 10x CPU Italy 1min 12sec 912ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 12x CPU France 1min 20sec 931ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 14x CPU United States 1min 4sec 533ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 16x CPU United States 56sec 649ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 18x CPU United States 47sec 617ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 20x CPU Switzerland 3min 38sec 411ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 24x CPU United States 43sec 314ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 28x CPU Poland 39sec 859ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 32x CPU United States 37sec 747ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 36x CPU Ukraine 4min 16sec 780ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 48x CPU Ukraine 4min 24sec 351ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 64x CPU Poland 24sec 362ms 排名

GPUPI v3.3 for CPU - 1B 世界纪录历史