GPUPI v3.3 for CPU - 100M
0sec 641ms
世界纪录日期 7月 23
3987
提交
129
本月提交
27
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在GPUPI v3.3 for CPU - 100M中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 1x CPU Russian Federation3min 27sec 23ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 2x CPU Germany12sec 926ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 3x CPU Italy1min 0sec 541ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 4x CPU United States5sec 366ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 5x CPU United States13sec 787ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 6x CPU Italy3sec 80ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 8x CPU United States2sec 47ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 10x CPU Korea (republic)3sec 160ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 12x CPU Australia1sec 580ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 14x CPU United States2sec 266ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 16x CPU Netherlands1sec 140ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 18x CPU United States2sec 662ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 20x CPU Korea (republic)1sec 667ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 22x CPU 4sec 736ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 24x CPU Korea (republic)0sec 771ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 28x CPU Austria2sec 328ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 32x CPU Poland1sec 813ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 36x CPU United States1sec 46ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 40x CPU Ukraine6sec 115ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 48x CPU Ukraine0sec 759ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 56x CPU United States0sec 641ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 64x CPU China0sec 690ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 72x CPU 2sec 112ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 80x CPU United States6sec 845ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 112x CPU United States1sec 342ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 100M - 128x CPU Italy2sec 330ms 排名

GPUPI v3.3 for CPU - 100M 世界纪录历史