GIGABYTE GA-K8NE-RH
dummy img

MBMODEL overclocking records

Benchmark Worldrecord Links
Reference Frequency Italy 460.19 MHz (2.5pts) Rankings

GA-K8NE-RH used in other benchmarks

Benchmark Worldrecord Links
CPU Frequency Serbia 2324 mhz (0.2pts) Rankings
wPrime - 32m Poland 1min 14sec 190ms (3.6pts) Rankings
wPrime - 1024m Poland 39min 32sec 0ms (3pts) Rankings