y-cruncher - Pi-1b
14sec 741ms
世界纪录日期 五月 16
953
提交
54
本月提交
4
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在y-cruncher - Pi-1b中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
y-cruncher - Pi-1b - 1x CPU France 34min 29sec 898ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 2x CPU United States 2min 8sec 194ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 3x CPU Czech Republic 10min 29sec 440ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 4x CPU United States 55sec 389ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 6x CPU United Kingdom 40sec 81ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 8x CPU United States 35sec 215ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 10x CPU 35sec 769ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 12x CPU Australia 46sec 780ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 14x CPU United States 24sec 430ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 16x CPU Norway 27sec 798ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 18x CPU Japan 17sec 751ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 22x CPU 48sec 544ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 24x CPU Russian Federation 55sec 244ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 28x CPU 19sec 510ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 32x CPU France 22sec 571ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 36x CPU Russian Federation 41sec 48ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 44x CPU United States 37sec 624ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 48x CPU Puerto Rico 8min 50sec 927ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 56x CPU 14sec 741ms 排名

y-cruncher - Pi-1b 世界纪录历史