y-cruncher - Pi-10b
2min 54sec 831ms
世界纪录日期 五月 16
118
提交
1
本月提交
0
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在y-cruncher - Pi-10b中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
y-cruncher - Pi-10b - 1x CPU Netherlands 9h 28min 19sec 416ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 2x CPU France 2h 37min 10sec 786ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 4x CPU Germany 18min 52sec 721ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 6x CPU United Kingdom 9min 7sec 569ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 8x CPU Netherlands 12min 8sec 373ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 10x CPU United States 8min 51sec 111ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 12x CPU Australia 11min 9sec 257ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 14x CPU United States 5min 24sec 197ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 16x CPU Australia 8min 54sec 452ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 18x CPU Japan 3min 48sec 224ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 22x CPU 10min 21sec 638ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 24x CPU Russian Federation 11min 46sec 837ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 32x CPU France 4min 47sec 608ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 36x CPU Russian Federation 8min 28sec 411ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 44x CPU United States 7min 23sec 945ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 48x CPU Puerto Rico 1h 13min 2sec 564ms 排名
y-cruncher - Pi-10b - 56x CPU 2min 54sec 831ms 排名

y-cruncher - Pi-10b 世界纪录历史